Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Samospráva

Obecný úrad
Nová Lehota 50
916 35 Modrová

 

Adriana Babincová, úradníčka
Tel: 032 / 7789322

Mobil starostka obce : 0915 168540
Mail: obecnovalehota@zoznam.sk

 

ÚRADNÉ HODINY :

Pondelok: 
Utorok:     
Streda:      
Štvrtok:       
Piatok:       

7:30 - 15:00 
7:30 - 15:00 
7:30 - 15:00 
7:30 - 15:00
7:30 - 12:30

Obedňajšia prestávka : 12:00 - 12.30


Obecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

 1.   zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
 2.   zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 3.   pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného  zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 4.   pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
 5.   zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
 6.   organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec


Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom. 

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, primátor, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

   Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:
 • 1. Postavenie obce
 • 2. Oprávnenia obce
 • 3. Spôsoby uskutočňovania samosprávy
 • 4. Orgány obce a spôsob ich voľby
 • 5. Samosprávu vyšších územných celkov.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PHSR Nová Lehota Veľkosť: 3.13 MB Formát: docx Dátum: 18.1.2022